/ Конкурс за пријем у радни однос на одређено време од једне године на пословима референт за правне послове

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време од једне године на пословима референт за правне послове

Назив радног места:

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Опис послова:

Пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију током припреме аката, уговора и слично, прикупља податке за припрему одговарајућих докумената, извештаја и анализа, врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа, обавља управне послове у области имовинско-правних послова, обавља административне послове у вези са кретањем предмета, врши заказивање, отпрему и достављање документације и поште, води евиденцију опреме и других средстава и брине се о набавци, складиштењу и дистрибуцији потрошног канцеларијског материјала, води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама података Заводи и доставља акта; 

 

Услови за обављање послова и пријем радника:

Висока (VII-1 степен) школска спрема (Правни факултет), са радним искуством од најмање годину дана, познавање рада на рачунару.

 

Начин заснивања радног односа:

Радни однос на одређено време од једне године

 

Радно време:

Пуно радно време

 

Пријава кандидата треба да садржи: кратку пословну биографију (са контакт подацима), (оверену) копију дипломе о стручној спреми, доказе о претходном радном искуству и податке о посебним областима знања (рад на рачунару, познавање страног језика и сл.) уколико их кандидат поседује, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

 

Предност ће имати кандидати који имају претходно радно искуство, пожељно из области радног права.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 10 дана, почев од наредног дана од дана објављивања огласа.

 

Пријаве са комплетном конкурсном документацијом доставити Конкурсној комисији на адресу:

 

Универзитет у Београду – Институт за медицинска истраживања,

Институт од националног значаја за Републику Србију

                                                Др. Суботића 4, п.п.102,  11129 Београд,

Конкурсној комисији са назнаком „Оглас за референта за правне послове“

 

Пријаве се подносе путем препоручене пошиљке на наведену адресу Института, или лично (зграда Факултета ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, приземље, соба 67).

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, а кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима, а обрада података о личности ће се користити само у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Лице задужено за давање обавештења: Петар Попадић, секретар Института за медицинска истраживања, телефон 011-2685-788, е-mail: popadic@imi.bg.ac.rs

 

Директор ИМИ

Др Диана Бугарски, научни саветник