/ Neurokognitivni razvoj kod dece mlađeg školskog uzrasta (II): jezičke sposobnosti

Neurokognitivni razvoj kod dece mlađeg školskog uzrasta (II): jezičke sposobnosti

Povše Ivkić V, Krstić N, Radosavljev J, Vidović P (2002) i Vuksanović, J.(2002). Neurokognitivni razvoj kod dece mlađeg školskog uzrasta (II): jezičke sposobnosti. Psihijatrija danas 3:275-290.

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-25380204275P